Nogometni klub

 

TEZNO

domov | Razno | Pravilniki  « Pravilnik oz. kodeks obnašanja

Hišni red

različica za tisk

 

PRAVILA O UPORABI OBJEKTOV NK TEZNO

 

(HIŠNI RED)

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Štadion obsega vse površine in objekte, ki jih lahko koristijo uporabniki in obiskovalci z dovoljenjem lastnika oz. upravljalca.

2. Vsi uporabniki so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, ne glede na čas vadbe in aktivnosti, ki jih izvajajo v prostorih in na površinah objekta.

3. Upravljalec vodi evidenco o uporabi objekta na osnovi urnika vadbe in evidenco športnih in ostalih prireditev na osnovi dogovorjenega programa prireditev.

4. Vstop na vadbene površine je dovoljen samo organiziranim skupinam.

5. Vsi uporabniki so dolžni obvestiti upravljalca o vseh nepravilnostih in morebitnih poškodbah.

6. Nikomur ni dovoljeno vstopiti v druge prostore ali vadbene enote, če to ni dogovorjeno z upravljalcem.

7. Skupina lahko uporablja le tiste prostore, pripomočke in športno opremo, za katere ima dovoljenje upravljalca.

8. Na površinah in objektih štadiona je dovoljeno nameščanje reklamnih panojev, dodatne opreme ali predmetov le s predhodnim soglasjem lastnika oz. upravljalca.

9. Vsi uporabniki vadbenih prostorov so dolžni spoštovati določila požarnega reda in evakuacijskega načrta.

 

II. DOLOČILA PREPOVEDI

1. Vstop na športni objekt je prepovedan vsem osebam, ki so vidno pod vplivom alkohola in za katere je pričakovati, da bodo v takšnem stanju kršile hišni red.

2. Na športni objekt je prepovedano prinašati hrano in pijačo. Prepovedano je vnašanje steklenic in drugih predmetov, orožja ali pirotehničnih ter drugih sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo oziroma ogroziti varnost ljudi in njihovo premoženje.

3. V času tekmovanj je prepovedano točiti in uživati alkoholne pijače.

4. Prepovedano je metati predmete med gledalce in nastopajoče.

5. Prepovedano je nadlegovati in se nasilniško obnašati do drugih, se nemoralno obnašati ali opravljati nemoralna dejanja.

6. Prepovedano je poškodovati opremo, premoženje in inventar.

7. Prepovedano je širiti rasistično nestrpnost.

8. Na objekt je prepovedano voditi živali, razen policijskih službenih psov, v kolikor ni s soglasjem lastnika oz. upravljalca drugače določeno.

9. Prepovedano je parkirati vozila na neoznačena mesta.

 

III. KONTROLA NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA

Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo:

1. lastnik in upravljalec,

2. zaposleni,

3. rediteljska služba, ki se organizira za prireditve,

4. varnostna služba, ki ima podpisano pogodbo z upravljalcem štadiona ali organizatorjem prireditve,

5. v okviru športnih in drugih dejavnosti vodje skupin, trenerji in organizatorji.
 

IV. UKREPI V PRIMERU KRŠITEV

V primeru kršitve določil hišnega reda, s katerimi je določena PREPOVED, se proti kršitelju izvajajo naslednji ukrepi:

1. prepoved vstopa v prostore in na vadbene površine,

2. začasni odvzem predmetov,

3. odstranitev iz prostorov ali vadbenih površin,

4. začetek postopka za ugotavljanje odgovornosti,

5. zahteva za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode,

6. prepoved obiska športnih prireditev na objektu.

 

V. IZVAJANJE NADZORA HIŠNEGA REDA IN VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN VARNOSTI NA PRIREDITVAH

Vsaka prireditev v prostorih, na vadbenih in tekmovalnih površinah mora biti predhodno dogovorjena z lastnikom oz. upravljalcem in prijavljena pristojnemu organu.

Gledalcev na prireditvi sme biti toliko, kot je skupna kapaciteta štadiona. V času športne vadbe število vadečih na vadbenih površinah ne sme preseči števila kot

predvideva izvedbeni načrt in je določeno z uporabnim dovoljenjem.

Vstopnice morajo biti oštevilčene, označene po sektorjih v skladu z veljavno zakonodajo. Obiskovalec prireditve odda kupon od vstopnice pri vhodu ali se izkaže s katerim drugim dokumentom glede na dogovor med organizatorjem prireditve in upravljalcem.

Za športne prireditve se v dogovoru med upravljalcem, organizatorjem športne prireditve in predstavniki nastopajočih ekip lahko izdelajo posebna pravila, ki poleg teh, ki so v hišnem redu, določajo tudi organizacijo vstopa na tribune za navijače, sodnike, za gostujoče ekipe in spremstvo ter ostale organizacijske podrobnosti.

Za vzdrževanje reda in varnosti na športnih in ostalih prireditvah so zadolženi zaposleni pri upravljalcu objekta, rediteljska služba, gasilska straža, osebe, ki jih v dogovoru z upravljalcem določi organizator prireditve in varnostna služba, ki ima za posamezno prireditev podpisano pogodbo z organizatorjem prireditve ali upravljalcem.

 

Organizator prireditve zagotovi, da bodo obiskovalci s sredstvi za obveščanje (ozvočenje, videoekrani, ipd.) večkrat opozorjeni na prepovedi, ki veljajo na prireditvi.

V primeru kršitve hišnega reda, ki ima za posledico vnašanje nemira med gledalce ali povzročitev izgredov in fizičnih obračunov se izvajajo naslednji postopki:

Odgovorni predstavnik upravljalca z odgovorno uradno osebo policije, odgovorno osebo organizatorja prireditve ter odgovorno osebo varnostne službe izvajajo ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja.

Organizator prireditve je dolžan zagotoviti red v garderobah in prostorih, ki jih uporabljajo nastopajoči ter zagotoviti red na prireditvenem prostoru.

Organizator prireditve je odgovoren za varno uporabo vseh naprav, ki jih uporabljajo med prireditvijo. V primeru napake ali pomanjkljivosti je dolžan takoj obvestiti odgovorno osebo upravljalca objekta.

Po končani prireditvi je potrebno:

zagotoviti nemoten in varen odhod gledalcev s športnega objekta,

zagotoviti nemoten in varen odhod nastopajočih, funkcionarjev, organizatorjev s športnega objekta,

pregledati vse prostore, ki so se uporabljali za organizacijo prireditve

predmete in opremo, ki so se uporabljali za organizacijo prireditve, je potrebno namestiti tako, kot so bili pred prireditvijo.Hišni red je v skladu z navodili NZS in velja po sklepu UO NK Tezno od 16.9.2009. 

sponzorji

© NK Tezno, 2009  |  izdelava strani: lahkotnost.si, napredne spletne rešitve »

urejanje strani